icon icon icon

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI https://nhomtamhopkim.vn/!

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN SỬ DỤNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA https://nhomtamhopkim.vn/.

Thỏa Thuận Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) sẽ chi phối, áp dụng cho người dùng truy cập và sử dụng các trang web của https://nhomtamhopkim.vn/ (“Dịch vụ”), một dịch vụ thuộc sở hữu của công ty Công ty TNHH Thương Mại Xuất nhập khẩu Gia Võ (gọi chung là “Gia Võ”), được đặt tại https://https://nhomtamhopkim.vn/.vn (“https://nhomtamhopkim.vn/”). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ trên Trang Web của chúng tôi, bạn đồng ý với nội dung của Thỏa Thuận và tham gia vào một giao dịch ràng buộc về mặt pháp lý với Gia Võ.

https://nhomtamhopkim.vn/ có thể chỉnh sửa, thay đổi Điều khoản của Thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào thông qua việc đăng tải cập nhật bản chỉnh sửa trên Trang Web, và có hiệu lực kể từ ngày được cập nhật. Nếu bất kỳ phần nào trong Thỏa Thuận này bị cho là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì phần đó sẽ được hiểu theo hướng phù hợp với pháp luật áp dụng để phản ánh ở mức gần nhất có thể các ý định ban đầu của các bên, và các phần còn lại vẫn tiếp tục có đầy đủ giá trị và hiệu lực.

Việc thay đổi này có thể có hoặc không được thông báo cụ thể cho bạn, do đó, bạn nên đọc Thỏa Thuận này khi truy cập Trang Web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ được hiểu là bạn chấp nhận những thay đổi này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng các trang web, dịch vụ của https://nhomtamhopkim.vn/.

ĐIỀU 1. MÔ TẢ DỊCH VỤ
Dịch vụ https://nhomtamhopkim.vn/ cung cấp bao gồm các công cụ phát triển web trực tuyến và các ứng dụng web được lưu trữ và tổ chức hoạt động bởi https://nhomtamhopkim.vn/, cho phép bạn tạo và xuất bản các trang web sau đây gọi tắt là “Ứng dụng web https://nhomtamhopkim.vn/”.

Người dùng / khách hàng của Trang web và Ứng dụng web https://nhomtamhopkim.vn/ sẽ được gọi là “bạn”. Dịch vụ cũng bao gồm dịch vụ lưu trữ web cho các trang web khác mà bạn tạo ra thông qua Trang web.

ĐIỀU 2. QUY ĐỊNH NGƯỜI DÙNG VÀ CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG

2.1 – Để sử dụng dịch vụ, Người dùng phải đồng ý và tuân theo các Điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và các quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ mà https://nhomtamhopkim.vn/ có liên kết. Người dùng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ và cam kết bảo đảm từ đủ 13 tuổi trở lên.

2.2 – Bạn được cấp phép để truy cập, sử dụng Ứng dụng web https://nhomtamhopkim.vn/ và hoạt động trên các trang web được lưu trữ bởi https://nhomtamhopkim.vn/ (“Trang web thành viên”). Mọi nội dung cài đặt hoạt động của bạn, https://nhomtamhopkim.vn/ không có trách nhiệm phê duyệt, kiểm soát nội dung, mà bạn phải tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng dịch vụ của mình.

2.3 – Bạn là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng các dịch vụ của mình, tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp bạn vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ, hoặc do việc quản lý lỏng lẻo gây ra.

2.4 – Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc tạo bản sao lưu dự phòng và thay thế cho bất kỳ Nội dung bạn đăng hoặc lưu trữ trên Trang web với chi phí của bạn.

2.5 – Trang web và Ứng dụng web https://nhomtamhopkim.vn/ được cấp phép bởi chủ sở hữu Gia Võ trụ sở tại Số 11A – Hồng Hà – P2 – Quận Tân Bình – TP HCM. Giấy phép này bắt buộc tuân theo các Điều khoản của chính sách này.

2.6 – https://nhomtamhopkim.vn/ có quyền, tùy theo quyết định của mình, chấm dứt tài khoản của bạn và truy cập của bạn đến các Trang web, các Ứng dụng web https://nhomtamhopkim.vn/ và Dịch vụ; hoặc bất kỳ phần nào để loại bỏ hoặc chặn truy cập tới bất kỳ Trang web Thành viên; hoặc nội dung bất kỳ của người dùng ở bất kỳ thời điểm nào. https://nhomtamhopkim.vn/ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì với bạn khi thực hiện quyền này của https://nhomtamhopkim.vn/ đồng thời https://nhomtamhopkim.vn/ cũng sẽ không có Thông báo cho từng trường hợp.

2.7 – Các Trang web hoặc các trang web thành viên mà Người dùng tạo ra có thể chứa dịch vụ thông báo, khu vực trao đổi thông tin, nhóm tin, diễn đàn, cộng đồng, các trang web cá nhân và thương mại, lịch, bưu thiếp, và / hoặc phương tiện nhắn tin hoặc các phương tiện thông tin khác được thiết kế để cho phép bạn hoặc người khác có thể giao tiếp với công chúng hoặc một nhóm (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”), bạn đồng ý sử dụng các Dịch vụ tương tác chỉ để thông báo, gửi và nhận tin nhắn phù hợp với các Chính sách Nội dung, các Điều khoản và pháp luật hiện hành.

2.8 – Người dùng chịu trách nhiệm nội dung và rủi ro với các thông tin giao dịch, nội dung trao đổi với người dùng của Trang Web thành viên.

2.9 – Bạn đồng ý rằng không có liên doanh, hợp tác, quan hệ môi giới hoặc bất kỳ hình thức hợp tác nào khác tồn tại giữa bạn và https://nhomtamhopkim.vn/.

ĐIỀU 3. BẢO MẬT TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG, TÊN MIỀN PHỤ VÀ TÊN MIỀN ADDON

3.1 – Để sử dụng dịch vụ của https://nhomtamhopkim.vn/, người dùng sẽ đăng ký một tài khoản truy cập và mật khẩu. Bạn có trách nhiệm trong việc (1) bảo mật về tài khoản, mật khẩu truy cập của bạn; và (2) tất cả các hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua tài khoản truy cập của bạn.

3.2 – Bạn hiểu và đồng ý rằng https://nhomtamhopkim.vn/ sẽ tạo ra, phát hành, và xác minh một nhận dạng kỹ thuật số (gọi chung là “Chứng thư số”) cho mỗi người dùng. Chứng thư số này được gắn vào mỗi tài liệu điện tử và thông báo bằng email đã được chấp nhận. Bạn đồng ý rằng Chứng thư số của bạn là “Chữ ký điện tử” hợp lệ mà nó thay thế cho sự đồng ý của bạn trong các hoạt động của bạn diễn ra trên Trang web hoặc Dịch vụ và / hoặc Ứng dụng web https://nhomtamhopkim.vn/.

3.3 – Trường hợp phát hiện hành vi sử dụng trái phép đối với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức để thay đổi mật khẩu kịp thời nhằm bảo mật thông tin. Chúng tôi sẽ xem xét đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào nếu cần thiết vì lý do bảo mật thông tin. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu bạn không tuân thủ điều khoản này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.

3.4 – Tên miền phụ: Là một phần của Ứng dụng web https://nhomtamhopkim.vn/, người dùng được sử dụng miễn phí với mục đích là lưu trữ các trang web thành viên (ví dụ: [tên miền phụ].https://nhomtamhopkim.vn/.VN) (“Tên miền phụ”).

3.5 – Tên miền addon: Là một phần của Ứng dụng web https://nhomtamhopkim.vn/, người dùng được sử dụng miễn phí với mục đích là lưu trữ các trang web thành viên (ví dụ: [tên miền phụ].https://nhomtamhopkim.vn/.VN/[tên miền addon]) (“Tên miền addon”).

3.6 – Bạn đồng ý rằng tất cả các Tên miền phụ, tên miền addon của người dùng đều thuộc sở hữu của https://nhomtamhopkim.vn/, không thể chuyển nhượng cho bên thứ ba và https://nhomtamhopkim.vn/ có thể có hoặc không có lý do, tùy theo quyết định của mình và không có thông báo hay chịu trách nhiệm với người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba, ngay lập tức chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, Tên đăng nhập và Tên miền phụ,tên miền addon và loại bỏ bất kỳ nội dung liên quan đến tài khoản và tên miền phụ của bạn.

3.7 – Bạn đồng ý tích cực duy trì và cập nhật bất kỳ Trang web Thành viên mà bạn tạo ra một cách thường xuyên. Trong thời gian 12 tháng liên tục người dùng không đăng nhập vào Dịch vụ hoặc cập nhật Trang web Thành viên, https://nhomtamhopkim.vn/ có quyền loại bỏ hoặc vô hiệu hóa việc truy cập vào Trang web Thành viên đó, và sẽ dẫn đến hết thời hạn sử dụng của bất kỳ các khoản tín dụng không sử dụng nào.

ĐIỀU 4. CÁC HÀNH VI CẤM THỰC HIỆN KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

4.1 – Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến tài liệu có nội dung khiêu dâm, phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (như quyền riêng tư và công khai) của người khác.

4.2 – Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu có mục đích gây nên sự thù hận đối với các nhóm dựa trên chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, khuyết tật, giới tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục / giới tính.

4.3 – Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu tạo thành một mối đe dọa bạo lực trực tiếp đối với bất kỳ người hoặc nhóm người nào, đặc biệt là trẻ vị thành niên.

4.4 – Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu mạo danh hoặc có ý định mạo danh người khác mà chúng có thể được dùng để đánh lừa hoặc gây nhầm lẫn cho người khác.

4.5 – Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến các tập tin bất kỳ của bên thứ ba hoặc tài liệu, dưới bất kỳ hình thức nào, được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc bởi quyền riêng tư và / hoặc công khai) trừ khi bạn sở hữu hoặc được cấp phép sử dụng các quyền đó. Bạn không được tiết lộ thông tin riêng tư của các cá nhân, đơn vị khác mà không được phép của các bên liên quan.

4.6 – Bạn sử dụng dịch vụ có chứa nội dung cố ý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba trên bất kỳ Trang web Thành viên.

4.7 – Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tập tin có chứa virus, phần mềm độc hại, mã độc hại, tập tin lỗi, hoặc bất kỳ phần mềm hoặc các chương trình tương tự khác có thể gây hại cho hoạt động của máy tính khác.

4.8 – Bạn sử dụng dịch vụ cho việc truyền tải của thư rác và / hoặc bất kỳ loại hình tiếp thị lan truyền, loại hình đa cấp và / hoặc âm mưu lừa đảo.

4.9 – Bạn sử dụng dịch vụ để tải về, tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tập tin nào được đăng bởi người sử dụng khác của Ứng dụng web https://nhomtamhopkim.vn/ và Dịch vụ Thông tin khác mà bạn biết hoặc đáng lẽ phải biết.

4.10 – Bạn sử dụng dịch vụ để thu thập thông tin về những người khác, bao gồm cả e-mail, địa chỉ, mà không có sự đồng ý của họ.

4.11 – Bạn tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ thông tin trái phép mang tính riêng tư, bí mật và cá nhân về những người khác.

4.12 – Bạn tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu được sử dụng cho các mục đích trái pháp luật hoặc để đề xướng các hoạt động nguy hiểm và bất hợp pháp.

4.13 – Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên các tài liệu, tập tin mà https://nhomtamhopkim.vn/ phục vụ cho nội dung của website của bạn được tạo ra từ Ứng dụng web https://nhomtamhopkim.vn/.

4.14 – Bạn có hành động gian lận hoặc bất kỳ hành vi nào quy định tại Điều 4 Thỏa thuận này trên các trang web liên kết của https://nhomtamhopkim.vn/ hoặc của một bên thứ ba bất kỳ mà https://nhomtamhopkim.vn/ có hợp tác để hỗ trợ thực hiện dịch vụ của https://nhomtamhopkim.vn/.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA https://nhomtamhopkim.vn/

5.1 – https://nhomtamhopkim.vn/ có quyền yêu cầu người dùng loại bỏ các thông tin vi phạm quy định tại Điều 4 khi phát hiện các thông tin này.

5.2 – Có quyền chấm dứt ngay lập tức hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, và/ hoặc xóa các nội dung của bạn và / hoặc bạn báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền mà https://nhomtamhopkim.vn/ có hoặc không thông báo cho bạn khi bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này.

5.3 – https://nhomtamhopkim.vn/ không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm rà soát cho bất kỳ nội dung nào được đăng tải, lưu trữ hoặc tải lên của Bạn hay bên thứ ba khác.

5.4 – https://nhomtamhopkim.vn/ không chịu trách nhiệm bảo đảm về nội dung trên trang web thành viên với bất kỳ người dùng nào hoặc các thỏa thuận, giao dịch được thực hiện trên trang web thành viên hoặc liên quan giữa các người dùng của https://nhomtamhopkim.vn/.

5.5 – https://nhomtamhopkim.vn/ có quyền loại bỏ, theo dõi hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào được đăng tải hoặc được lưu trữ trên Trang web thành viên, Ứng dụng Web của https://nhomtamhopkim.vn/ vào bất kỳ lúc nào và bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo cho bạn

5.6 – https://nhomtamhopkim.vn/ có quyền chấm dứt sự truy cập của bạn đến các Trang web, Trang web Thành viên và bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ Tương tác; loại bỏ hoặc vô hiệu hóa truy cập vào bất kỳ Trang web Thành viên hoặc các nội dung của bạn vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo vì bất kỳ lý do gì hoặc cho không có lý do.

5.7 – https://nhomtamhopkim.vn/ cam kết giữ bí mật thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập được và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc là cần thiết để (a) thi hành các Điều khoản của Thỏa Thuận này, (b) phát hiện, ngăn chặn gian lận, bảo mật, hoặc các vấn đề kỹ thuật, (c) trả lời các yêu cầu hỗ trợ người dùng hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của https://nhomtamhopkim.vn/, người sử dụng và công chúng.

5.8 – https://nhomtamhopkim.vn/ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thông tin mà bạn cung cấp cho bên thứ ba khi kết nối với Trang web Thành viên hoặc các bên thứ ba điều hành Trang web Thành viên, họ có thể sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho họ.

5.9 – https://nhomtamhopkim.vn/ không kiểm soát hay chứng thực nội dung, các thông điệp hoặc thông tin được tìm thấy ở bất kỳ Dịch vụ tương tác hoặc Trang web Thành viên nào. https://nhomtamhopkim.vn/ không có trách nhiệm pháp lý nào đối với các Dịch vụ Tương tác và bất kỳ hành động nào gây nên hệ quả từ sự tham gia của bạn trong bất kỳ Dịch vụ Tương tác hoặc việc sử dụng dịch vụ trên Trang web Thành viên khác.

5.10 – https://nhomtamhopkim.vn/ có nghĩa vụ bảo hành kỹ thuật cho bạn trong suốt thời gian sử dụng. https://nhomtamhopkim.vn/ không bảo đảm rằng Trang web, Dịch vụ, Ứng dụng web https://nhomtamhopkim.vn/ hoặc những Trang web Thành viên sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc các hoạt động của chúng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bao giờ lỗi.

ĐIỀU 6. LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

6.1 – Trang web, Ứng dụng web https://nhomtamhopkim.vn/ và Trang web thành viên (Kể cả dưới Tên miền phụ,tên miền addon https://nhomtamhopkim.vn/) có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba, bao gồm cả liên kết tới Trang web thành viên, văn bản; đoạn video được nhúng vào; mẫu chào hàng; và các ứng dụng phần mềm (Bao gồm cả các tiện ích hỗ trợ về thời tiết; tỷ giá; trò chuyện) (Gọi chung là “Trang Liên Kết”).

6.2 – Những Trang Liên Kết đều là tài sản của bên thứ ba tương ứng và có thể được bảo vệ bởi / hoặc pháp luật sở hữu trí tuệ và các điều ước quốc tế. Nội dung Trang Liên Kết và thông tin các bên thứ ba này ngoài tầm kiểm soát và / hoặc không thuộc sở hữu và quản lý của https://nhomtamhopkim.vn/. https://nhomtamhopkim.vn/ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ nội dung nào của Trang Liên Kết, kể cả rủi ro, thiệt hại kinh tế, thất thoát thông tin dữ liệu có thể phát sinh do việc truy cập Trang Liên Kết.

6.3 – Ứng dụng web https://nhomtamhopkim.vn/ có thể dựa vào bên thứ ba để cung cấp, hoàn thiện một số chức năng, ứng dụng phần mềm. Việc lựa chọn sử dụng những chức năng, ứng dụng phần mềm từ nhà cung cấp thứ ba có thể tạo nên sự thay đổi về mặt cấu trúc hoặc giao diện của trang web. Người dùng lựa chọn sử dụng và chịu trách nhiệm cho những lựa chọn đó, đồng thời chịu trách nhiệm về thủ tục liên quan đối với các nhà cung cấp thứ ba.

ĐIỀU 7. CHÍNH SÁCH NỘI DUNG

Trang web và Dịch vụ của https://nhomtamhopkim.vn/ là để cung cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để tạo ra và phát triển một sự hiện diện trực tuyến chuyên nghiệp. https://nhomtamhopkim.vn/ tôn trọng các quyền của bạn và không muốn kiểm duyệt bất kỳ văn bản, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, video âm nhạc, đồ họa, tin nhắn hoặc các mục hoặc các dữ liệu khác (Gọi chung là “Nội dung”) mà chúng được chứa trong những gì mà bạn đăng tải trên Trang web hoặc trong bất kỳ Trang web Thành viên. Tuy nhiên để cho phép tiếp tục đăng tải các nội dung, https://nhomtamhopkim.vn/ đã thiết lập các quy tắc về một số loại nội dung nhất định không được lưu trữ bởi https://nhomtamhopkim.vn/ và / hoặc tạo ra bằng cách sử dụng Ứng dụng web https://nhomtamhopkim.vn/ được quy định trong chính sách này (“Chính sách Nội dung”). Những quy định này không tạo ra bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, nhưng có thể chỉ được thi hành bởi https://nhomtamhopkim.vn/.

ĐIỀU 8. SỬ DỤNG VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU

8.1 – Những gì được đăng tải lên Dịch vụ Tương tác có thể bị giới hạn sao chép, sử dụng và / hoặc phổ biến. https://nhomtamhopkim.vn/ giữ lại quyền để tạo ra và / hoặc thay đổi những giới hạn về sử dụng và lưu trữ bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo. Bạn có trách nhiệm tôn trọng những giới hạn đó.

8.2 – Bạn đồng ý rằng https://nhomtamhopkim.vn/ không có trách nhiệm đối với việc mất mát dữ liệu hoặc sự thất bại khi lưu trữ Nội dung hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung hoặc Dịch vụ Tương tác nào được duy trì bởi https://nhomtamhopkim.vn/ và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc tạo bản sao lưu dự phòng và thay thế bất kỳ Nội dung nào mà bạn đăng tải hoặc lưu trữ trên Trang web với chi phí là của bạn.

8.3 – https://nhomtamhopkim.vn/ bảo hành kỹ thuật cho bạn trong suốt thời gian sử dụng. Bạn đồng ý rằng trước khi gửi yêu cầu hỗ trợ về kỹ thuật hoặc chỉnh sửa website, bạn phải sao lưu tất cả dữ liệu tại thời điểm yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật.

8.4 – Bạn đồng ý rằng không gian lưu trữ không giới hạn trong tất cả các gói dịch vụ được mô tả ở dịch vụ https://nhomtamhopkim.vn/, có thể đến một giới hạn không hơn 100,000 tập tin và thư mục cho mỗi một website. Bất kỳ website nào vượt quá giới hạn này sẽ được ban hành một cảnh báo vi phạm và bị đình chỉ nếu không có hành động nào được thực hiện bởi bạn để giảm số lượng của các tập tin và thư mục.

8.5 – Bạn đồng ý rằng dịch vụ lưu trữ dành cho các trang web và Ứng dụng web https://nhomtamhopkim.vn/ là dịch vụ lưu trữ chia sẻ (share hosting), có thể dẫn đến việc giới hạn tốc độ truy cập hoặc số lượng truy cập trong cùng một thời điểm và có thể dẫn đến việc hoạt động của website bị gián đoạn. Bất kỳ website nào vượt quá giới hạn này sẽ được ban hành một cảnh báo vi phạm và đề nghị chuyển đổi trang web lên hình thức lưu trữ tối ưu hơn, ví dụ: máy chủ ảo (Cloud Server) hoặc máy chủ riêng (server). Bạn đồng ý thanh toán các chi phí liên quan tới việc chuyển đổi này.

ĐIỀU 9. DỊCH VỤ MIỄN PHÍ VÀ CAO CẤP

Các loại hình và biểu phí Dịch vụ Cao cấp của chúng tôi được mô tả tại trang web và có thể được điều chỉnh khi có sự thay đổi.

https://nhomtamhopkim.vn/ có thể tạm thời thay đổi biểu phí cho Dịch vụ Cao cấp áp dụng với một số chương trình khuyến mãi ở bất kỳ thời điểm nào, và những thay đổi như vậy có hiệu quả tức thì ngay khi các chương trình khuyến mãi được đăng tải trên https://nhomtamhopkim.vn/. Bất kỳ thay đổi biểu phí Dịch vụ Cao cấp nào mà không phải là tạm thời hoặc khuyến mãi sẽ có hiệu lực ở thời điểm ba mươi (30) ngày sau khi chúng tôi thông báo cho bạn bằng cách đăng những thay đổi như vậy trên https://nhomtamhopkim.vn/. Trừ khi có quy định khác, tất cả các lệ phí tính bằng Việt Nam Đồng.

Với Dịch vụ Cao cấp, bạn có thể nâng cấp lên gói dịch vụ cao hơn để đáp ứng được nhu cầu của mình. Yêu cầu nâng cấp gói dịch vụ sẽ được thực hiện sau khi bạn hoàn tất thủ tục đóng phí chênh lệch. Việc ghi nhận chuyển đổi gói dịch vụ sẽ được thể hiện bằng phiếu thu hoặc ghi nhận giao dịch Ngân hàng.

Với Dịch vụ Cao cấp, website của bạn sẽ được khởi tạo và hoàn tất trong tối đa 10 ngày làm việc đối với các gói dịch vụ. Thông thường website của bạn sẽ được khởi tạo trong ngày, ngay sau khi bạn hoàn tất việc đóng phí, tuy nhiên dữ liệu mặc định sẽ là dữ liệu mẫu. Trong khoảng thời hạn như đã nêu, https://nhomtamhopkim.vn/ sẽ nhập dữ liệu cho bạn dựa trên số lượng dữ liệu bạn được hỗ trợ theo từng gói dịch vụ, thời gian hoàn tất sẽ còn tuỳ thuộc vào thời điểm mà chúng tôi nhận những dữ liệu từ bạn.

Trong phạm vi pháp luật cho phép và khả năng của mình, https://nhomtamhopkim.vn/ có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ miễn phí cho người dùng, miễn phí một phần hoặc toàn bộ. Bạn đồng ý rằng trên các dịch vụ miễn phí mà bạn đăng ký sử dụng do chúng tôi cung cấp, https://nhomtamhopkim.vn/ giữ toàn quyền phát hành các quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn, lên màn hình hiển thị các dịch vụ miễn phí đó như: logo, banner, popup (cửa sổ bật lên), từ khóa, đường dẫn tới một website thứ ba v.v…

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ Miễn phí của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa. https://nhomtamhopkim.vn/ cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ Miễn phí cho bạn hoặc tạo ra những giới hạn mới cho Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

ĐIỀU 10. CHẠY THỬ NGHIỆM VÀ NGHIỆM THU TRANG WEB

Đối với dịch vụ cao cấp của https://nhomtamhopkim.vn/, trang web của bạn sẽ được chạy thử nghiệm và nghiệm thu bởi bạn trước khi đưa vào sử dụng chính thức. Bạn đồng ý và tuân thủ theo quy trình chạy thử nghiệm và nghiệm thu sau đây:

Một thư điện tử (email) sẽ được https://nhomtamhopkim.vn/ gởi đến bạn thông qua hệ thống gởi email tự động hoặc do nhân viên gởi để xác nhận việc nghiệm thu. Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ lúc nhận được email, bạn đồng ý rằng bạn sẽ phản hồi hoặc đồng ý việc nghiệm thu trang web. Bạn cũng đồng ý rằng sau 03 (ba) ngày, kể từ lúc email được https://nhomtamhopkim.vn/ gởi đi mà không có sự phản hồi từ bạn, trang web được nghiệm thu. https://nhomtamhopkim.vn/, với quyền hạn và nghĩa vụ của mình, sẽ thông báo cho bạn về việc gởi email nghiệm thu bằng điện thoại hoặc tin nhắn nhưng không có nghĩa là chúng tôi luôn thực hiện như vậy. Bạn xác nhận và đồng ý việc kiểm tra email, kể cả trong hộp thư rác, là quyền và nghĩa vụ của bạn để đảm bảo quyền lợi của bạn;
Sau khi trang web được nghiệm thu, việc chạy thử nghiệm chính thức được kết thúc, đồng thời bạn được phép chạy trang web của mình trên tên miền chính (nếu bạn có).
ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

11.1 – Bạn có trách nhiệm thanh toán tất cả các lệ phí và thuế áp dụng với Dịch vụ Cao cấp một cách kịp thời bằng phương thức thanh toán hợp lệ.

11.2 – Việc thanh toán được thực hiện qua thẻ tín dụng, thẻ cào, thẻ ghi nợ, PayPal, hoặc tài khoản của tổ chức tài chính (sau đây gọi là “Phương thức Thanh toán”) cho tất cả các chi phí vào tài khoản của bạn ở https://nhomtamhopkim.vn/. Phương thức Thanh toán của bạn sẽ được tính phí cho các loại phí hiện hành mà bạn sử dụng vào các Dịch vụ Cao cấp vào ngày mà bạn bấm vào nút “Đặt Mua” trong quá trình đặt hàng. Các Dịch vụ Cao cấp do https://nhomtamhopkim.vn/ cung cấp phải nộp tiền định kỳ. Bạn đồng ý rằng https://nhomtamhopkim.vn/ có thể tự động tính lệ phí bằng Phương thức Thanh toán của bạn vào đầu mỗi khoảng thời gian định kỳ (hoặc đến 30 ngày trước khi tên miền của bạn hết hạn).
Ví dụ, nếu bạn chọn một Dịch vụ Cao cấp với một kế hoạch mỗi 12 tháng, bạn sẽ được lập hoá đơn định kỳ mười hai (12) tháng vào ngày mà bạn nhấp vào nút “Đặt hàng”. Trong trường hợp tên miền, bạn có thể được lập hoá đơn khoảng 30 ngày trước khi tên miền của bạn hết hạn – điều này tùy thuộc vào các điều khoản gia hạn của Nhà Đăng ký Tên Miền (những điều khoản này không thuộc thẩm quyền của https://nhomtamhopkim.vn/).

11.3 – Trong tất cả các trường hợp, bạn xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ thẻ tín dụng và hóa đơn thanh toán liên quan và thông tin thanh toán mà bạn cung cấp cho https://nhomtamhopkim.vn/ có thể được https://nhomtamhopkim.vn/ chia sẻ cho các công ty hoạt động thay mặt cho https://nhomtamhopkim.vn/, chẳng hạn như công ty xử lý thanh toán và / hoặc các cơ quan tín dụng, chỉ duy nhất cho Mục đích kiểm tra tín dụng, thực hiện việc thanh toán để https://nhomtamhopkim.vn/ phục vụ bạn. Các điều khoản về việc thanh toán của bạn sẽ được dựa trên Phương thức Thanh toán mà bạn lựa chọn và có thể được xác định bởi thỏa thuận giữa bạn và tổ chức tài chính cung cấp Phương thức Thanh toán đó.

11.4 – Bạn đồng ý trả cho https://nhomtamhopkim.vn/ tất cả các chi phí phát sinh trong tài khoản của bạn cho bất kỳ Dịch vụ Cao cấp nào được sử dụng. Nếu Phương thức Thanh toán của bạn không hoạt động hoặc tài khoản của bạn quá hạn, (a) bạn đồng ý thanh toán tất cả chi phí phải trả cho https://nhomtamhopkim.vn/ theo yêu cầu, (b) https://nhomtamhopkim.vn/ toàn quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ Cao cấp hoặc Tài khoản của bạn tại https://nhomtamhopkim.vn/, bao gồm cả xóa Trang web Thành viên của bạn từ https://nhomtamhopkim.vn/.

ĐIỀU 12. CHÍNH SÁCH HỦY BỎ ĐĂNG KÝ VÀ CHẤM DỨT DỊCH VỤ

12.1 – Tư cách thành viên của bạn đối với Dịch vụ Cao cấp của chúng tôi sẽ được tiếp tục cho đến khi bạn hủy bỏ đăng ký. Việc hủy bỏ đăng ký được thực hiện vào cuối thời gian đăng ký đã thoả thuận. Trừ các trường hợp được nêu trong chính sách Đảm bảo Hoàn tiền, chúng tôi không hoàn lại tiền cho khoảng thời gian mà bạn không sử dụng hết. Chính sách Hủy bỏ này áp dụng cho tất cả Dịch vụ Cao cấp ngoại trừ Tên miền. Xin vui lòng xem “Quy định Tên miền” để biết thêm thông tin.

12.2 – Để hủy Dịch vụ Cao cấp của bạn, hãy gởi vào địa chỉ thư điện tử (email): giavo@giavometal.com.vn. Chúng tôi sẽ liên hệ để xác nhận lại trước khi tiến hành hủy dịch vụ.

12.3 – https://nhomtamhopkim.vn/ có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt sử dụng Dịch vụ của bạn bất kỳ lúc nào, khi chúng tôi phát hiện bạn có hành vi vi phạm thỏa thuận sử dụng trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ https://nhomtamhopkim.vn/.

12.4 – https://nhomtamhopkim.vn/ sẽ cố gắng cung cấp cho bạn thông-báo-ưu-tiên về việc tạm ngưng hoặc chấm dứt các Dịch vụ bằng cách gửi một thư điện tử (email), nhưng không có nghĩa là https://nhomtamhopkim.vn/ có nghĩa vụ thực hiện như vậy.

12.5 – Bạn vẫn chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động của bạn thông qua các Dịch vụ trước khi chấm dứt, và việc thực hiện nghĩa vụ của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, thanh toán tất cả số tiền bạn nợ trong quá trình sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ và / hoặc Ứng dụng web https://nhomtamhopkim.vn/ trước khi chấm dứt hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ.

12.6 – Bạn đồng ý thanh toán mọi chi phí và phụ phí (bao gồm cả phí luật sư) mà https://nhomtamhopkim.vn/ có thể phải trả để (1) thu các số tiền bạn nợ theo Thỏa thuận này hoặc (2) để tiến hành thủ tục pháp lý để giải quyết tranh chấp về sự vi phạm của bạn nếu xảy ra.

12.7 – Trường hợp đơn phương chấm dứt cung cấp dịch vụ cao cấp bởi https://nhomtamhopkim.vn/ mà không do lỗi của bạn, Chúng tôi sẽ hoàn phí phần tín dụng còn lại cho bạn sau khi đã trừ các khoản tín dụng đã được kích hoạt như mã khuyến mãi, phiếu giảm giá, …

12.8 – Người dùng được hoàn lại khoản tiền đã thanh toán cho việc sử dụng dịch vụ cao cấp của https://nhomtamhopkim.vn/ sau khi trừ đi các khoản thuế theo quy định của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, các lệ phí đăng ký tên miền, chuyển đổi tên miền, và trừ đi giá trị của bất kỳ các khoản tín dụng nào đã được kích hoạt. Nếu giá trị của các khoản tín dụng mà bạn đã mua lại vượt quá mức giá của dịch vụ trả tiền, bạn sẽ không nhận được khoản hoàn lại.

ĐIỀU 13. THUẾ

Bạn có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế có thể phát sinh đối với việc sử dụng dịch vụ của bạn với https://nhomtamhopkim.vn/. Khi có yêu cầu, bạn sẽ nhanh chóng cung cấp cho https://nhomtamhopkim.vn/ biên lai và / hoặc giấy chứng nhận liên quan ngay khi có thể một cách hợp lý. Trong phạm vi mà https://nhomtamhopkim.vn/ bắt buộc phải thu thuế như vậy, thuế áp dụng sẽ được thêm vào tài khoản thanh toán của bạn.

ĐIỀU 14. CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO HOÀN TIỀN

14.1 – https://nhomtamhopkim.vn/ cung cấp dịch vụ có phí cho người dùng. Hầu hết các dịch vụ trả tiền đều bao gồm chính sách Đảm bảo Hoàn tiền trong vòng 07 ngày kể từ ngày khởi tạo website, trừ các khoản thanh toán không hoàn lại.

14.2 – Khi có yêu cầu hủy bỏ dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, bạn chỉ được nhận một khoản hoàn lại trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày khởi tạo Website. https://nhomtamhopkim.vn/ sẽ không giải quyết hoàn lại đối với trường hợp quá thời hạn 07 ngày nêu trên.

14.3 – Chính sách Đảm bảo Hoàn tiền trong vòng 07 ngày KHÔNG áp dụng cho các khoản thanh toán với các mục đích sau: Mua tên miền riêng, chuyển đổi Nhà quản lý tên miền, dịch vụ Email cao cấp kèm theo, các khoản tín dụng đã được kích hoạt như mã khuyến mãi, phiếu giảm giá,… Người dùng được hoàn lại khoản tiền đã thanh toán cho việc sử dụng dịch vụ https://nhomtamhopkim.vn/, sau khi trừ đi các khoản thuế theo quy định của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, các lệ phí đăng ký tên miền, chuyển đổi tên miền, và trừ đi giá trị của bất kỳ các khoản tín dụng nào đã được kích hoạt. Nếu giá trị của các khoản tín dụng mà bạn đã mua lại vượt quá mức giá của dịch vụ trả tiền, bạn sẽ không nhận được khoản hoàn lại.
Thời gian và phương thức hoàn tiền:

Việc hoàn tiền sẽ được tiến hành ngay khi nhận được yêu cầu hợp lệ từ bạn. Đồng thời, tiến trình xử lý hoàn tiền sẽ không vượt quá 02 (hai) ngày làm việc;
Bạn phải chuyển phát biên bản thanh lý hợp đồng cho https://nhomtamhopkim.vn/ trước khi nhận khoản hoàn lại;
Bạn thanh toán đơn hàng theo phương thức nào thì sẽ được hoàn tiền theo phương thức đó. Có thể thông qua: chuyển khoản, hoặc tại một trong các văn phòng SamSet Soutions. Với các phương thức hoàn tiền thông qua đối tác thứ ba của https://nhomtamhopkim.vn/, bạn có thể phải chịu phí chuyển tiền;
Trường hợp có yêu cầu, bạn có thể nhận tiền mặt trực tiếp ngay tại văn phòng công ty.
ĐIỀU 15. ĐIỀU KHOẢN VỀ TÊN MIỀN

Bạn là chủ sở hữu hợp pháp của tên miền mà bạn đăng ký. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các loại thuế, phí liên quan đến việc đăng ký tên miền của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng trong điều kiện cho phép để liên lạc với bạn trước khi thời gian đăng ký sử dụng tên miền hết hạn và cung cấp cho bạn các tùy chọn để gia hạn đăng ký sử dụng tên miền.

Nếu https://nhomtamhopkim.vn/ không thể liên lạc với bạn bằng cách sử dụng các thông tin bạn cung cấp, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự mất mát tên miền. https://nhomtamhopkim.vn/ có quyền thay đổi giá đăng ký tên miền bất kỳ lúc nào. Bạn không thể hoàn trả lại hoặc đổi tên miền của bạn khi đã tiến hành đăng ký.

ĐIỀU 16. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong Trang web đều thuộc về Gia Võ hoặc được cấp phép hợp pháp cho Gia Võ sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của Gia Võ, Người Sử Dụng không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm, dịch vụ được nêu trong bản thỏa thuận này.

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong các dịch vụ trên Trang web của Gia Võ. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Logo https://nhomtamhopkim.vn/ trong trang web của bạn được hiểu là nhận diện thương hiệu của https://nhomtamhopkim.vn/, việc tồn tại logo https://nhomtamhopkim.vn/ sẽ đảm bảo rằng trang web của bạn sẽ được bảo hành trong suốt thời gian của dịch vụ. Ngược lại, khi bạn tự ý gỡ bỏ logo https://nhomtamhopkim.vn/, mà chưa được sự chấp thuận của chúng tôi, có nghĩa là bạn đồng ý rằng chúng tôi không phải có trách nhiệm bảo hành cho trang web của bạn. Tuy nhiên, khi bạn sử dụng dịch vụ cao cấp của https://nhomtamhopkim.vn/ với gói cao nhất, bạn có thể yêu cầu chúng tôi gỡ bỏ logo https://nhomtamhopkim.vn/ trên trang web của bạn mà bạn vẫn đảm bảo bảo quyền được bảo hành.

ĐIỀU 17. ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

17.1 – Trong mọi trường hợp, https://nhomtamhopkim.vn/ không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào trang web chúng tôi như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng dịch vụ, Bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.

17.2 – https://nhomtamhopkim.vn/ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, tổ chức tài chính của bạn, bất kỳ hệ thống thanh toán nào, bất kỳ bên cung cấp dịch vụ thứ ba, bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, các điểm truy cập Internet hoặc các trung tâm dữ liệu hoặc thiết bị máy tính hoặc phần mềm, bất kỳ dịch vụ thư tín hoặc dịch vụ giao nhận hoặc cho bất kỳ trường hợp ngoài tầm kiểm soát của https://nhomtamhopkim.vn/ (bao gồm nhưng không giới hạn, cháy, lụt, thảm họa thiên nhiên khác, chiến tranh, bạo loạn, đình công, hành vi dân sự hoặc cơ quan quân sự, thiết bị bị lỗi, virus máy tính, xâm nhập hoặc tấn công bởi một bên thứ ba, hoặc bị gián đoạn điện; viễn thông; dịch vụ tiện ích khác).

17.3 – https://nhomtamhopkim.vn/ không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: Hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động khác nếu có.

17.4 – Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm để đem lại sự hài lòng cho khách hàng và chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên và thiệt hại (nếu có).

17.5 – Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Chúng tôi khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

ĐIỀU 18. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thông tin và yêu cầu hỗ trợ, bạn vui lòng gửi về địa chỉ email: giavo@giavometal.com.vn

ĐIỀU 19. LUẬT VÀ QUYỀN HẠN

Mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ này được các Bên kịp thời thông báo và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải, bình đẳng cùng có lợi. Trường hợp không giải quyết được bằng các phương pháp hòa giải, thì Các Bên sẽ đưa vụ việc tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam

ĐIỀU 20. THÔNG BÁO VÀ THỦ TỤC KHIẾU NẠI LÀM VI PHẠM BẢN QUYỀN

20.1 – Nếu bạn tin rằng bất kỳ điều gì trên Trang web hoặc Dịch vụ xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ mà bạn sở hữu hoặc được cấp phép sử dụng bạn có thể nộp đơn thông báo vi phạm đó đến Đại điện được ủy quyền của chúng tôi theo hướng dẫn dưới đây.

Địa chỉ E-Mail: giavo@giavometal.com.vn
20.2 – Nội dung văn bản khiếu nại xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ cho người được ủy quyền giải quyết xâm phạm;
Bằng chứng chứng minh, xác định rõ đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm; ghi rõ Trang Web thành viên.
Xác định rõ các nội dung bị cho là vi phạm hoặc là chủ đề cho các hoạt động vi phạm mà chúng cần được gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa, đồng thời các thông tin phải đầy đủ số lượng để chúng tôi xác định các nội dung đó;
Thông tin liên hệ của bên khiếu nại: Điện thoại, địa chỉ, email;
Văn bản cam kết của bên khiếu nại về việc Người dùng sử dụng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ là chưa được sự cho phép của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ;
Văn bản cam kết thông tin trong Văn bản khiếu nại là chính xác, bên khiếu nại được uỷ quyền thay mặt chủ sở hữu của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ hoàn toàn toàn chịu trách nhiệm cho hành vi khai báo không đúng sự thật.
20.3 – Chúng tôi sẽ thông báo về việc khiếu nại xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho Người dùng bằng các hình thức sau: Thông báo chung trên Trang Web hoặc gửi Văn bản cho người dùng thông qua hộp thư điện tử hoặc thư bảo đảm.

20.4 – Nếu tài khoản người dùng vi phạm về điều khoản sở hữu hữu trí tuệ thông qua việc Người sử dụng gửi thông báo cho https://nhomtamhopkim.vn/, nếu kết quả cho thấy Bạn có sự vi phạm thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, https://nhomtamhopkim.vn/ có thể giới hạn quyền truy cập Trang web và / hoặc chấm dứt tài khoản của bất kỳ Người dùng.

ĐIỀU 21. QUY ĐỊNH VỀ GIA HẠN DỊCH VỤ

21.1 – Bạn hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do bạn chỉ định (đối với doanh nghiệp, tổ chức) có trách nhiệm chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của sản phẩm và/hoặc các dịch vụ đã đăng ký sử dụng tại https://nhomtamhopkim.vn/.

21.2 – Việc gia hạn sử dụng dịch vụ chỉ được thực hiện khi https://nhomtamhopkim.vn/ nhận được đầy đủ phí dịch vụ. Việc gia hạn sẽ được hoàn tất trong thời gian 01 ngày kể từ thời điểm https://nhomtamhopkim.vn/ nhận đủ phí dịch vụ gia hạn.

21.3 – Khách hàng chủ động liên hệ với https://nhomtamhopkim.vn/ và tiến hành việc gia hạn, thanh toán phí dịch vụ trước 10 ngày trước khi đến ngày hết hạn.

https://nhomtamhopkim.vn/ không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.

Liên hệ báo giá